Algemene voorwaarden

Identificatie

FixNow

Helder Camaralaan 3, Meise 1860

E-mail: info@fixnow.be

Ondernemingsnummer: 0738.527.910

Algemene Bepalingen

Klachten/defecten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de klant.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites opgebouwd uit de gebruikte onderdelen, de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. Deze prijzen worden eventueel vermeerderd met de verzendkosten mocht de klant opteren voor een afwijking van artikel 8. Prijs voor verzending is gratis indien reparatie kost is hoger dan 100€, indien lager dan 100€ dan wordt er 15€ extra gerekend voor verzend en retour.

Prijsopgave per mail

3. De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag en de verzendkosten.

Vrijblijvend 

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan
de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door FIXNOW en betaalt dan enkel de bestek – en verzendkosten
voor eventuele retourzending.

Kwaliteit
6. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt FIXNOW de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

8. FIXNOW is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retour zending. Retourzendingen worden altijd verzonden met verzekering tenzij cliënt anders heeft aangegeven en dit heeft bevestigd per e-mail aan FIXNOW .
Transportschade moet steeds binnen de 24h na ontvangst gemeld worden en de schade moet d.m.v. foto’s bewezen worden zodat wij dat asap kunnen doorgeven aan het transportbedrijf.
– Schadevergoeding bij een verzending is maximaal € 500.
– Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is € 250 t/m € 7500 (afh. van
waarde/tarief)
– Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.

Verzending

9. FIXNOW biedt standaard secure verzending aan, deze verzekering wordt door bpost (of andere) afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door FIXNOW met bpost (of andere) afgehandeld. FIXNOW betaalt u het schadebedrag retour direct nadat bpost (of andere) de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Garantie

10. FIXNOW geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op deze reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het
moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val – of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derde na de reparatie welke door FIXNOW is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bv valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch.
11. Wanneer binnen zes maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal FIXNOW het defect onder garantie proberen op te lossen.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in.
d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect

Vochtschade onderzoek 

12. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen of laat verwijderen door ons. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. FIXNOW kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen. 

Niet betaalde producten/diensten 

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van FIXNOW aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is FIXNOW bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de bestek – en portokosten (verzekerd) .Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal FIXNOW uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant. 

Geschillen 

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend een Belgische rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

 15. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. FIXNOW blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter . 

16. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat FIXNOW zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter

nl_BENL
Scroll naar boven

VANAF 1/04 TOT 15/04

-10%

Op iPad Reparatie

[ameliabooking]
×